HVEM BESTEMMER?

Vedtægter for Djurslands Jagthundeklub.


§ 1 Navn og hjemsted

Klubbens navn er Djurslands Jagthundeklub

Klubbens hjemsted er Norddjurs Kommune

§ 3 Formål og opgaver

Stk. 1. Klubbens formål er at udvide interessen for jagthunde og brugen af disse ved oplysningsarbejde og afholdelse af kurser og prøver.
Stk. 2. Klubbens aktivitetsområde er primært Djursland

Stk. 3 Klubbens overordnet formål er at samle alle jægere inden for klubbens område og fremme deres interesser i tilslutning til Danmarks Jægerforbunds formål, som dette er angivet i vedtægterne for Danmarks Jægerforbund, § 2.


§ 4 Optagelse

Stk. 1. Som aktive medlemmer optages børn og voksne, når de vedkender. sig nærværende vedtægter og er uberygtet.


§ 5 Ophør

Stk.1 Udmeldelse af klubben skal ske med mindst én måneds skriftligt varsel til udgangen af december.

Stk. 2 Klubben kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.

Stk. 3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af klubben, der i væsentlig grad har optrådt eller handlet til skade for klubben.

Stk.4 Eksklusion skal dog for at få endelig gyldighed godkendes på førstkommende generalforsamling. Eksklusion kræver, at 2/3 af medlemmerne stemmer herfor. Såfremt forslaget om eksklusion ikke opnår et sådant flertal, kan eksklusionen vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, såfremt 2/3 af de, der fremmødte stemmer herfor.

Stk.5 Eksklusion af Danmarks Jægerforbund kan ske i overensstemmelse med Danmarks Jægerforbunds vedtægter § 37.

Stk.6 Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i klubbens formue.
§ 6 Kontingent og hæftelse

Stk. 1 Klubbens kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling

Stk. 2 Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for husstands-, ungdoms- og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelse om forfaldstid mv.

Stk. 3 Medlemmerne hæfter ikke for klubbens forpligtelser.

Stk. 4 Klubbens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse udover kontingentforpligtelsen.

Stk. 5 Klubbens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer har ikke krav på nogen del af klubbens formue eller udbytte af nogen art.


§ 7 Bestyrelsen

Stk. 1. Klubben ledes af en bestyrelse, der vælges af og blandt medlemmerne. Valgbar til bestyrelsen er ethvert aktivt medlem, der er fyldt 18 år, og som har betalt kontingent og været medlem i mindst 3 måneder.

Stk. 2 Bestyrelsen består af 7 medlemmer – formand, næstformand, kasserer, sekretær og 3 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 3 I lige år vælges der 4 bestyrelsesmedlemmer, og i ulige år vælges der 3 bestyrelsesmedlemmer. I lige år er formanden på valg.

Stk. 4 Bestyrelse konstituerer sig selv.

Stk.5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Stk. 6 Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.
Stk. 7 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens - eller i dennes fravær kasserens - stemme afgørende.

Stk. 8 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 9 Der føres protokol over de på møderne vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af bestyrelsen senest ved næste møde.§ 8 Ordinær generalforsamling

Stk. 1. Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned, og indkaldes med angivelse af dagsorden på klubbens hjemmeside med mindst 3 uges varsel eller i aktivitets- og arrangementskalenderen På Jægerforbundets hjemmeside.

Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen, og indkomne forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside mindst 7 dage før generalforsamling .

Stk. 4. Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.

 2. Valg af referent

 3. Godkendelse af dagsorden.

 4. Valg af stemmetællere.

 5. Aflæggelse af beretning.

 6. Fremlæggelse af det af revisoren gennemgåede årsregnskab til godkendelse

 7. Behandling af indsendte forslag.

 8. Uddeling af pokaler

 9. Fastsættelse af kontingent.

 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

 11. Valg af 2 suppleanter.

 12. Valg af 1 revisor.

 13. Valg af 1 revisorsuppleant.

 14. Eventuelt.


9 Afstemning

Stk. 1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Stk. 2. Stemmeberettigede i klubbens anliggender er følgende aktive medlemmer:

 • Ordinært medlem

 • Husstandsmedlem

 • Ungdomsmedlem *

 • Seniormedlem

 • Ekstraordinært medlem

 • Kursistmedlem

 • Æresmedlem*Dog skal det lige bemærkes, at personer under 18 år alene kan stemme, hvis den person, som har forældremyndigheden over medlemmet er med.


Stk. 3. Medlemmet skal selv gøre kassereren opmærksom på, om man er stemmeberettiget, til generalforsamlingen, ved evt. fremvisning af kvittering for betaling.

Stk. 4 Hvert medlem har én stemme.

Stk. 5 Stilles der krav om skriftlig afstemning skal det følges.

Stk. 6. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 7 På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter mindst 2/3 af de afgivende gyldige stemmer for forslaget.


§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 25 af klubbens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.


§ 11 Tegningsret

Stk. 1 Klubben tegnes ved underskrift af formand og et bestyrelsesmedlem.

Stk. 2 Meddelelse af fuldmagt til klubbens løbende dispositioner kan gives til kassereren.


§ 12 Formue og regnskabsår

Stk. 1 Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2 Klubbens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.


§ 13 Revisor

Stk. 1 Regnskabet gennemgås af den valgte revisor før den ordinære generalforsamling og evt. bemærkninger anføres på dette.

Stk. 2 Revisoren har endvidere til opgave løbende at påse, at klubben administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer.

Stk. 3 Revisoren kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

Stk. 4 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.§ 14 Sammenslutning

Stk. 1 Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at klubben sammenlægges med andre jagtforeninger under Jægerforbundet, således at klubbens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles lokalforening.


§ 15 Opløsning

Stk.1 Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en og højst to måneders mellemrum, vedtage, at klubben opløses.

Stk. 2 Ved en klubs ophør – bortset fra ved sammenslutning med andre jagtforeninger – kan klubbens formue, efter at alle forpligtelser er opfyldt, overdrages til Jægernes Naturfond.

Stk. 3 Såfremt der ikke er fastsat et formål i klubbens vedtægter jf. 16. 2 forvaltes formuen af Jægerforbundet i indtil fem år. Stiftes en ny jagtforening under Jægerforbundet i klubbens område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye jagtforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb Jægerforbundet, som skal anvende den til naturbevarende formål i den opløste forenings kommune.


§ 16 Konkurrenceregler

Stk. 1. For deltagelse på dressurkursets afslutningsprøve, skal man mindst have været til dressur 2 gange i kalenderårets dressurperiode. Dog kan dressurledere deltage i afslutningsprøven.
Stk. 2. Hvis der i dressurkursets afslutningsprøve er 2 eller flere der er a-point, er det yngste hund, der vinder.


§ 17 Ikrafttræden

Stk. 1 Ovenstående vedtægter er godkendt af generalforsamlingen den 19. februar 2020. Vedtægterne træder i kraft, når de er godkendt af Danmarks Jægerforbund.


___________________________________ ____________________________________

Formand Kasserer___________________________________ ____________________________________

Sekretær Menig___________________________________ ____________________________________

Menig Menig___________________________________

Menig
Godkendt af Danmarks Jægerforbund / 2021___________________________________

Danmarks Jægerforbund