Forslag til vedtægtsændringer den 21/2 2023.

Lagt på siden den 23/1 2023.
Webmaster har haft store tekniske problemer med at overføre klubbens vedtægter fra mail til dette program.

Tegnsætning og mellemrum så ud til at være kastet på siden med en greb.

Jeg har foretaget mange rettelser, men vil ikke garantere for at alt er i skønneste orden.

Siden er også ment som en orientering for klubbens medlemmer således at man er orienteriet om hvilke vedtægtsændringer bestyrelsen ønsker at foretage.

De endelige vedtægtsændringer foretages jo på generalforsamlingen.


Teksten markeret med rød foreslås fjernet i vedtægterne

Teksten markeret med grøn indsættes i vedtægterne.
VedVedtægter for Djurslands Jagthundeklub.
§1 Navn og hjemsted

Klubbens navn er Djurslands Jagthundeklub

Klubbens hjemsted er Norddjurs Kommune


§2 Forholdet til Danmarks Jægerforbund

Stk.1. Klubben er tilsluttet Danmarks Jægerforbund, hvis vedtægter er bindende for klubben.

Stk.2. Danmarks Jægerforbund hæfter ikke for klubbens forpligtelser.


§3 Formål og opgaver

Stk.1. Klubbens formål er at udvide interessen for jagthunde og brugen af disse ved oplysningsarbejde og afholdelse af kurser og prøver.
Stk. 2. Klubbens aktivitetsområde er primært Djursland

Stk.3 Klubbens overordnet formål er at samle alle jægere inden for klubbens område og fremme deres interesser i tilslutning til Danmarks Jægerforbunds formål, som dette er angivet i vedtægternefor Danmarks Jægerforbund, § 2.


§4 Optagelse

Stk.1. Som aktive medlemmer optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter og er uberygtet.


§5 Ophør

Stk.1 Udmeldelse af klubben skal ske med mindst én måneds skriftligt varsel til udgangen af december.

Stk.2 Klubben kan slette et medlem, som er i restance med kontingent,efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.

Stk.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af klubben, der i væsentlig grad har optrådt eller handlet til skade for klubben.

Stk.4 Eksklusion skal dog for at få endelig gyldighed godkendes på førstkommende generalforsamling. Eksklusion kræver, at 2/3 afmedlemmerne stemmer herfor. Såfremt forslaget om eksklusion ikke opnår et sådant flertal, kan eksklusionen vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, såfremt 2/3 af de, der fremmødte stemmer herfor.

Stk.5 Eksklusion af Danmarks Jægerforbund kan ske i overensstemmelse med Danmarks Jægerforbunds vedtægter § 37.

Stk.6 Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i klubbens formue.
§6 Kontingent og hæftelse

Stk.1 Klubbens kontingent fastsættes hvert år på den ordinæregeneralforsamling, og skal indbetales senest 10. januar.

Stk.2 Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for husstands-, ungdoms- og seniormedlemmer samt for ekstraordinæremedlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelse om forfaldstid mv.

Stk.3 Medlemmerne hæfter ikke for klubbens forpligtelser.

Stk.4 Klubbens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse udover kontingentforpligtelsen.

Stk.5 Klubbens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer har ikke krav på nogen del af klubbens formue eller udbytte af nogen art.


§7 Bestyrelsen

Stk.1. Klubben ledes af en bestyrelse, der vælges af og blandt medlemmerne. Valgbar til bestyrelsen er ethvert aktivt medlem, der erfyldt 18 år, og som har betalt kontingent og været medlem i mindst 3 måneder.

Stk.2 Bestyrelsen består af 7 medlemmer – formand, næstformand,kasserer, sekretær og 3 bestyrelsesmedlemmer.

Stk.3 I lige år vælges der 4 bestyrelsesmedlemmer, og i ulige år vælges der 3 bestyrelsesmedlemmer. I lige år er formanden på valg.

Stk.4 Bestyrelse konstituerer sig selv.

Stk.5.Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af  medlemmerne er til stede.
Stk. 6 Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.
Stk. 7 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens - eller i dennes fravær kasserens - stemme afgørende.

Stk.8 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk.9 Der føres protokol over de på møderne vedtagne beslutninger.Protokollen underskrives af bestyrelsen senest ved næste møde.§8 Ordinær generalforsamling

Stk.1. Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned, og indkaldes med angivelse af dagsorden på klubbens hjemmeside medmindst 3 uges varsel eller i aktivitets- og arrangementskalenderen På Jægerforbundetshjemmeside.

Stk.3. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hændesenest 2 uger før generalforsamlingen, og indkomne forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside mindst 7 dage før generalforsamling .

Stk.4. Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.

 2. Valg af referent

 3. Godkendelseaf dagsorden.

 4. Valg af stemmetællere.

 5. Aflæggelse af beretning.

 6. Fremlæggelse af det af revisoren gennemgåede årsregnskab til godkendelse

 7. Behandling af indsendte forslag.

 8. Uddeling af pokaler

 9. Fastsættelse af kontingent.

 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

 11. Valg af 2 suppleanter.

 12. Valg af 1 revisor.

 13. Valg af 1 revisorsuppleant.

 14. Eventuelt.


9 Afstemning

Stk.1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Stk.2. Stemmeberettigede i klubbens anliggender er følgende aktive medlemmer:

 • Ordinært medlem

 • Husstandsmedlem

 • Ungdomsmedlem*

 • Seniormedlem

 • Ekstraordinærtmedlem

 • Kursistmedlem

 • Æresmedlem*Dogskal det lige bemærkes, at personer under 18 år alene kan stemme,hvis den person, som har forældremyndigheden over medlemmet er med.


Stk.3. Medlemmet skal selv gøre kassereren opmærksom på, om man er stemmeberettiget, til generalforsamlingen, ved evt. fremvisning afkvittering for betaling.

Stk. 4 Hvert medlem har én stemme.

Stk.5 Stilles der krav om skriftlig afstemning skal det følges.

Stk.6. Der kan ved udmeldelse af Danmarks jægerforbund stemmes ved fuldmagt.

Stk.7 På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligstemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter mindst 2/3 af de afgivende gyldige stemmer for forslaget.


§10 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 25 af klubbens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efterkravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.


§11 Tegningsret

Stk.1 Klubben tegnes ved underskrift af formand og et bestyrelsesmedlem.

Stk.2 Meddelelse af fuldmagt til klubbens løbende dispositioner kan gives til kassereren.


§12 Formue og regnskabsår

Stk.1 Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk.2 Klubbens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.


§13 Revisor

Stk.1 Regnskabet gennemgås af den valgte revisor før den ordinære generalforsamling og evt. bemærkninger anføres på dette.

Stk.2 Revisoren har endvidere til opgave løbende at påse, at klubben administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer.

Stk.3 Revisoren kan foretage uanmeldt kasseeftersyn. 

Stk.4 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.§14 Sammenslutning

Stk.1 Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at klubben sammenlægges med andre foreninger.jagtforeninger underJægerforbundet,således at klubbens aktiver og passiver overtages af denfortsættende, fælles lokalforening.


§15 Opløsning

Stk.1Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværendemedlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger,der afholdes med mindst en og højst to måneders mellemrum, vedtage,at klubben opløses.

Stk.2 Ved en klubs ophør – bortset fra ved sammenslutning med andre jagtforeninger – kan klubbens formue, efter at alle forpligtelser er opfyldt, overdrages til JægernesNaturfond.

Stk.3 Såfremt der ikke er fastsat et formål i klubbens vedtægter jf.16. 2 forvaltes formuen af Jægerforbundet i indtil fem år. Stiftesen ny jagtforening under Jægerforbundet i klubbens område inden forfemårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nyejagtforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodensudløb Jægerforbundet, som skal anvende den til naturbevarendeformål i den opløste forenings kommune.


§16 Konkurrenceregler

Stk. 1. For deltagelse på dressurkursets afslutningsprøve, skal man mindst have været til dressur 2 gange i kalenderårets dressurperiode. Dog kan dressurledere deltage i afslutningsprøven.
Stk. 2. Hvis der i dressurkursets afslutningsprøve er 2 eller flere der er a-point, er det yngste hund, der vinder.


§17 Ikrafttræden

Stk.1 Ovenstående vedtægter er godkendt af generalforsamlingen den21. februar 2023 den19. februar 2020. Vedtægterne træder i kraft, når de er godkendtaf Danmarks Jægerforbund.___________________________________21.februar 2023

Dirigent_______________________________________________________________________

FormandKasserer_______________________________________________________________________

SekretærNæstformand_______________________________________________________________________

MenigMenig___________________________________

Menig
Godkendtaf Danmarks Jægerforbund / 2022


______________________________


Danmarks Jægerforbund.